عده ای از معنویت و توکل به خدا غافلند و محاسباتشان مادی محض است!

بیانات امام خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
عده ای از معنویت و توکل به خدا غافلند و محاسباتشان مادی محض است!