مستند عبرت قسمت دوم

فصل یک مستند عبرت . روشن کردن چگونگی استحاله از درون. نقایصی دارد اما آموزنده است . تا می توانید برای عموم مردم نشر دهید.