پاسخ آقا تهرانی به سوالات جنجالی

گزیده گفتگو با دکتر مرتضی آقا تهرانی در برنامه شناسنامه