سبزي اين بنفش چشم مرا مي زند...

صدایی #سبز گوش مرا پر کرده ... و نوری سبز از لا به لای این کبودی ناخوشایند چشم مرا آزار می دهد ... . . . گفت همه ایرانیانی که دل در گرو این مرز و بوم دارند ولی ... صدایم را در گلویم خفه کرد... . . . گفت آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی ... ولی با من #قهر است و گویی کینه دارد... از من ... و از ما ... . . . برایش دست می زنند ... هورا می کشند ...و او نیز لبخند می زند ... . . . آری... حالا فهمیده ام که او چه کسانی را مردم می داند ... و شایستگان را چه مردمی ... . . . و به خدا پناه می برم از حسد و بخل و کبر و غرور و استبداد رای ... و بستن دهان رقیبان و منتقدین... . . . #سبزی این #بنفش چشم مرا می زند...