مرز آرایش و بد پوششی در دختران به 12 سال رسیده است

در این اینفو کلیپ اطلاعاتی خوبی در باره دلایل و علل بد پوششی دختران و نقش خانواده در این بدپوششی ارائه می شود.