شرح حدیث اخلاق توسط امام خامنه ای، اجتناب از محارم و آزار مومنین و غیبت

موضوع: « اجتناب از محارم و آزار مومنین و غیبت »