یوسف و یعقوب (دیدگاه متقابل امام موسی صدر و امام خمینی از زبان سید صادق طباطبایی)

مستند شاهد عینی برنامه ای گفتگو محور است که چندیست از شبکه افق پخش می شود.در این قسمت از برنامه یامین پور و تیم فیلم برداری به سراغ سید صادق طباطبایی رفته اند که هفته پیش در بیمارستانی در آلمان فوت شده است.