مستند «جهت» تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر شبکه های ماهواره بر خانواده

مستند جهت به بررسی تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر شبکه های ماهواره بر خانواده میپردازد.