فیلم کوتاه: نامه مادر به فرزندانش...

فیلم کوتاه نامه مادر به فرزندانش...
فیلومنا پنجاه سال پیش، هنگامی که در ایرلند بوده به اجبار از آنتونی، پسر کوچکش جدا می‌شود و دولت حضانت پسر خردسالش را به خانواده‌ای دیگر واگذار می‌کند. سال‌ها می‌گذرد و فاصله‌ها بیشتر می‌شود و در همه این دوران فیلومنا لی نمی‌تواند خبر و اثری از پسرش بگیرد.