فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست

فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز