حداقل اطلاعاتی که باید در مورد توافقنامه ژنو داشته باشیم!

بررسی توافقنامه ژنو توسط حجت الاسلام دکتر نبویان. حداقل اطلاعاتی که باید در مورد این توافقنامه داشته باشیم!