استاد عباسی ، معضلات فرهنگی،اقتصادی جامعه ما ، قسمت آخر

سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان معضلات فرهنگی-اقتصادی جامعه ما