اسلام هراسی 800 ساله در غرب

مقابله با قرآن در غرب تاریخ بسیار شگفتی دارد.کشیشان اروپایی برای آنکه از اثر گذاری قرآن بکاهند نه تنها قرآن را سانسور میکردند بلکه در پاره ای از اوقات دست به وارونه نمایی قرآن میزدند.در یک مورد آیه ایحسب ان مال اخلده را آمده اند ایحسب رو حذف کرده اند و از جانب قرآن نوشته اند ثروت انسان را جاودانه میکند.