کلیپ دانشجویی لبیک یا حیدر

حال و هوای فاطمیه در دانشگاه تربیت معلم چمران تهران و تجدید عهد و بیعت با حضرت امیرالمومنین حیدر