رهبرم چگونه عماری می خواهند؟ بخش پنجم و آخر

بخش پنجم و آخر سخنان استاد حاج علیرضا پناهیان پیرامون دفاع از ولایت به شیوه ی صحیح