ابعاد مختلف وجود انسان ، شیخ عباس مولایی ،عشق پیدا شد و ...

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد