نیرنگ مذاکره

سخنان پر محتوای رهبر معظم انقلاب پیرامون مذاکرات که چند سال قبل از مذاکرات هسته ای تیم ظریف در سال 93و 92 بیان شده است . سخنان ایشان با احاطه و شناخت کامل نسبت به دسیسه های آمریکا به نحوی بیان شده است که انگار این روزها را بوضوح می بینند ولی دریغا که مسئولین دیپلماسی ما در آینه صاف هم خباثت آمریکایی را مشاهده نمی کند ...