گزارش شبکه چینی از حرکات موزون حامیان روحانی بعد از مذاکرات لوزان

نظرات بخشی از جامعه پیرامون بیانیه لوزان و همچنین شادی حامیان حسن روحانی در خیابان های تهران