نماهنگ سوز فاطمه

نماهنگ تقدیم به حضرت زهراساخته شده توسط فرزند گناهکار ایشان مخصوص موبایل با حجم کم