توطئه گران فرهنگی را بشناسید و ...

روحانی و سردار شهید حمید اکرمی در کربلای 4 به شهادت رسید . وی یک ماه قبل از شهادتش مطالبی را بیان می کند که بعد از گذشت سی سال بوی تازگی می دهد و می تواند چراغ راه دولت و ملت در سال همدلی و همزبانی باشد.