چر ا مدیران کشور در همه سطوح کاری وارد می شوند؟

استاد عباسی: چرا مدیران کشور در همه سطوح کاری وارد می شوند؟