روزنه 171: ابهاماتی که راه را برای فشار غرب باز می کند.

در خوشبینانه ترین شکل ممکن بیانیه های رسمی منتشر شده از سوی طرفین مذاکره سوئیس را نمی توان معیار و محک قضاوت در آنچه روی داده است قرار داد.