خودتان قضات کنید کدام یک تندرو ومتعصب است؟

همیشه جمعیت بسیجی وانقلابی حقیقی را میکوبند به این بهانه که تندرو ومتعصب وعقب مانده اند حال خود ببینید که آیا درست است یا نه.....(بسیجی وانقلابی واقعی)ما با منطق پیش میرویم یک بسیجی وانقلابی حقیقی همیشه با منطق وانسانیت سروکار دارد اگر جوابی نداشته باشیم از مواضع خود عقب نشینی میکنیم در غیر این صورت که نمیتوانید پاسخ مارادهید مارا متعصب و...خطاب نکنیدویا مانند آقای روحانی ازآقای دکتر عباسی شکایت نکنیدبه خاطر اینکه نمیتوانید پاسخ دهیدبه شبهات موجود....با توهین هیچ چیزی درست نمیشود ای هم وطنان عزیزتر از جان...