روحانی و استفاده ابزاری ازاسلام برای پوشش برنامه هایش

بسیاری از حرف ها وسخنانی که گفته میشود وخیلی دیگر از اتفاقاتی که در این دنیا و این کشور میافتد100درصد دارای هدف ونیتی است که........