مستندمردان خاکستری

به شهادت رساندن شهید رجایی ودولت ایشان و وقایع بعد از آن واشخاصی که با آن پرونده در ارتباط بودند....