لیبرالیسم نقاب دار در نظام جمهوری اسلامی ایران

لیبرالیسم نقاب دار در نظام جمهوری اسلامی ایران.....خیلیالباس خدمت واسلام رو می پوشن وبه اسمش خیلی کارا میکنن و......(شخصا ببینیدش)