برهان علمی وجود خدا

در این ویدیوبصورت علمی ومنطقی وجود خداوند اثبات میشه.