دولت اصلاحات ولیبرالیسم

دولت اصلاحات ولیبرالیسم......دوستان دقت کنن دیدگاه لیبرال هاوافرادی که ظاهر خدمت کردن دارن وبه طور خواسته یا ناخواسته مهره دشمن هستن بادیدگاه رهبری وملت تفاوت داره واگه دقت کنیددر بسیاری از موارد که دیدار مسولان کشوری بوده رهبری حضور نداشتن ولی دراین دوره رهبری حضور داشتند مانند مذاکره با پوتین و مجارستان و.....شایداین نشونه ای از تضاد رهبری وروحانی باشه....(گرچه دلایل منطقی بسیاری هست که این تضاد رو نشون بده)