آیا آنچه در این فیلم می بینید"روح" است؟

کلیپ کوتاه فیلمبرداری شده توسط یکی از کاربران استرالیایی ، بازخورد مختلفی را در سایتهای اجتماعی به دنبال داشته است .