عراقچی و تایید ادعای آمانو درباره پذیرش بازرسی مراکز نظامی ایران

مصاحبه با عراقچی و تایید ادعای آمانو درباره پذیرش بازرسی مراکز نظامی ایران!!