سرنوشت انرژی هسته ای؟؟؟جدایی بحرین از خاک ایران یا فتح خرمشهر

این روزها در آستانه سالروز فتح خرمشهر هستیم .از طرفی مذاکرات هسته ای در حال برگزاری است. و نسل جدید و آینده قضاوت خواهد کرد که انرژی هسته ای دستاورد فتح خرمشهر است یا به سرنوشت تلخ جدایی بحرین از خاک ایران؟؟