رجب موقعیت از دست رفته/گفتاری از آیت الله آقا مجتبی تهرانی

رجب موقعیت از دست رفته/گفتاری از آیت الله آقا مجتبی تهرانی