خاطره تلخ سردار قاسمی/هلو مای فرند

خاطره تلخ سردار قاسمی از روزهای پذیرش قطعنامه 598