استاد پناهیان: امروز شناختن دین محاله جز از طریق ...

استاد پناهیان: امروز، بدون درک کلمات امام و رهبری، شناختن دین محاله!!