رو کن گزینــه ها را ...حاج سعید قاسمی

عاشورای امسال فکه بیادماندنی ترین بود.هم جمعیت بیشتر از سال های پیش بود و هم حال و هوای عاشورای 93 رنگ دیگری داشت.کربلای ما اینجاست.جایی که قرار است بین عزت و ذلت یکی را برگزینیم و چه زیبا گفت حاج سعید که: