پاسخ قاطع نبویان به آدرس های غلط تیم مذاکره کننده در مورد لغو تحریم ها

توضیحات دکتر نبویان با استناد به تفاهم نامه لوزان در مورد لغو تحریم ها ...

می خواستیم تحریم ها را برداریم ولی نمی گذارند...