دونقطه، دکتر کامران دانشجو، فاجعه بازجویی…

قسمت سوم «دونقطه» در گفتگو با دکتر کامران دانشجو، وزیر اسبق علوم و کشور، توسط سفیرفیلم منتشر شد.