آمریکا بهشت زندگی؟!!

اعتراف به فقر شدید و ناعدالتی شهری در امریکا از مجموعه «اعتراف های ماهواره ها علیه غرب»