آمریکا بهشت زندگی؟!!

197
11 آذر 1394

اعتراف به فقر شدید و ناعدالتی شهری در امریکا از مجموعه «اعتراف های ماهواره ها علیه غرب»

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x