بازجویی از دبیر شورای امنیت ملی هم غیرت آقایان را به جوش نیاورد

داستان از آنجا شروع شد که حضرت آیت الله خامنه ای در جمع افسران دانش آموخته نظامی گفت :ما اجازه نمیدهیم به حریم دانشمندان هسته ای ما و همه دانشمندان در هر رشته حساس و مهم اهانت بشود.