کنایه «صرفا جهت اطلاع» به «خبر آنلاین»

صرفا جهت اطلاع از گاف سایت حامی دولت می گوید.