خودکفایی در ساخت توربین گازی در صنایع نفت و گاز

نخستین توربین گازی ساخت داخل که کاربرد بسیاری در صنعت نفت دارد، رونمایی شد.