حقیقت تبری و تولی و مرگ ملک عبدلله

حقیقت تبری و تولی و مرگ ملک عبدلله