بغض استاد معتضد بخاطر گذشته تلخ ایران

سخنان تکان دهنده استاد خسرو معتضد در مورد سخنان یکی از سفرای سابق انگلستان در ایران در مورد ایرانی ها