دونقطه، مهرداد بذرپاش، پلانِ B آمریکا

قسمت نهم «دونقطه»، در گفتگو با مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس شورای اسلامی منتشر شد.