موشن گرافیک «دارا و ندار» بررسي npt و پروتکل الحاقي به زبان ساده

موشن گرافیک «دارا و ندار» بررسي npt و پروتکل الحاقي به زبان ساده
در اين پويانمايي به تاريخچه شکل گيري معاهداتي چون ان پي تي و پروتکل الحاقي و ظالمانه بودن آنها پرداخته شده است که ظاهرا فقط راننده تاکسي ها و لبوفروش ها مي فهمند.