کاربردهای صلح آمیز انفجار هسته ای قسمت دوم، مهار اقتصادی معادن

کاربردهای صلح آمیز انفجار هسته ای قسمت دوم: مهار اقتصادي معادن به کمک بمب صلح آميز هسته اي