ما اهل مبارزه ایم

در این کلیپ محوریت و اصل مبارزه با دشمن و همراستا بودن خط امام راحل و رهبر معظم انقلاب را، دراین مورد به عینه مشاهده خواهید کرد.سوالی که اینجا مطرح می شود چرا رهبری در این برهه از زمان بحث مبارزه ،دفاع و مقاومت را طرح می کنند؟زیراافرادی برای رسیدن به مقاصد خود و به اسم منطق و تدبیر در امور ، شرایط دفاعی ایران اسلامی را جنگ طلبی می خوانند و ...