زیاده خواهی آمریکا در دسترسی به مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای

در حالی که دیروز تیم والیبال آمریکا در ایران شکست خورد شنیده ها حاکی از آن است که این تیم اجازه دسترسی و ورود هیچ شخصی در زمان تمرین به سالن را نداده است سیاستمداران این کشور با زیاده خواهی های پی در پی خواستار بازدید از تاسیسات نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای ایران شده اند.