پاسخ به شبهات هسته ای 5، چرادشمن به جنگ امیدوار شده است؟!

گفتگوی دانشجویی و پاسخ به شبهات هسته ای با حضور دکتر عبدالملکی- ایشان عضور هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند. در این گفتگو دکتر عبدالملکی به این سوال پاسخ می دهند که چه اتفاقی در چندماه اخیر و جریان مذاکرات افتاده است که دشمن روی گزینه نظامی تاکید می کند؟