مستند کوتاه پیامی آورده اند ...

پیام 175 شهید غواص به مردم ایران در آستان توافقات احتمالی هسته ای با شیطان بزرگ